Prague Pigeons vs. HC Polar Bears #Hobby

17.12.2021

3:5 / #hvezdyutkani Pavel Řepa (PPG) Jan Seidl (POB)